Algemene voorwaarden

Laan van Vredenoord 29 – 29A, 2289DA Rijswijk

In werking getreden per 01-07-2020
De onderhavige bepalingen vormen de Algemene Voorwaarden van HYPERSHOP B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoor houdende aan de Laan van Vredenoord 29 te (2289 DA) Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62174207 (hierna te noemen: “Hypershop”).

 

Artikel 1 – Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, producten van en overeenkomsten met Hypershop, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Hypershop en de opdrachtgever (zijnde de klant van Hypershop, hierna: de “Opdrachtgever”) uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hypershop, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In dit geval treden Hypershop en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Hypershop zijn overeengekomen.
 6. Indien Hypershop niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hypershop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 7. De Algemene Voorwaarden worden door Hypershop aan de Opdrachtgever rechtens ter hand gesteld door toezending per e-mail als aangehechte bijlage (i.e. PDF bestand), in welke e-mail voldoende duidelijk wordt gewezen naar de aangehechte Algemene Voorwaarden.
 8. Na eenmalige terhandstelling blijven deze Algemene Voorwaarden doorlopend de volledige rechtsverhouding tussen Hypershop en de Opdrachtgever beheersen, inclusief alle toekomstig te sluiten overeenkomsten van opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 9. De Algemene Voorwaarden treden integraal in de plaats van enige vroegere versie(s) van de algemene voorwaarden van Hypershop zoals op (een) vroegere datum/data ter hand gesteld aan de Opdrachtgever.
 10. Hypershop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen en/of aan te vullen. De aangepaste versie van de algemene voorwaarden van Hypershop zal eerst van toepassing zijn na terhandstelling aan de Opdrachtgever. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Over inhoudelijke wijzigingen wordt de Opdrachtgever voorafgaand geïnformeerd.
 11. In deze Algemene Voorwaarden betekent de term “schriftelijk” eveneens per e-mail.
 12. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens beschikbaar op de website van Hypershop: https://www.hypershop.nl/algemene-voorwaarden/ 

 

Artikel 2 – Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Hypershop zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer aanvaarding binnen deze termijn uitblijft.
 3. Hypershop kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Hypershop daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hypershop schriftelijk anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten of nabestellingen.


Artikel 3 – Overeenkomst en totstandkoming

 1. Hypershop verricht haar werkzaamheden op grond van een overeenkomst van opdracht overeenkomstig artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.
 2. De overeenkomst komt tot stand door tijdige schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Hypershop.


Artikel 4 – Beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd. Toepassing van artikel 7:408 Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.
 2. Hypershop en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, haar vennootschap ontbindt of de bedrijfsvoering staakt, of (ingeval van een natuurlijke persoon) komt te overlijden, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn onmiddellijk te beëindigen.


Artikel 5 – Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Hypershop de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg gaan aangaande aanpassing van de overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hypershop zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Hypershop de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Hypershop daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Hypershop proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Hypershop zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die louter aan Hypershop kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Hypershop zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide partijen.


Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst

 1. Hypershop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Hypershop heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Hypershop heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hypershop het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Hypershop niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hypershop het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De Opdrachtgever verstrekt aan Hypershop tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Hypershop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 7 – Prijzen en tarieven

 1. Het honorarium en/of de prijzen en tarieven zijn in EUR (euro) uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Hypershop is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden voordoen.
 3. De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Hypershop, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.
 4. Van alle eventuele bijkomende kosten zal Hypershop tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen.
 5. De door Hypershop gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd conform de indexeringscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek afgerond op hele euro’s, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever noodzakelijk is.


Artikel 8 – Termijnen

 1. Indien Hypershop zich verbindt aan enige termijn, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien Hypershop gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de termijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Hypershop heeft verstrekt.
 3. Bij overschrijding van een fatale termijn dient de Opdrachtgever Hypershop schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Hypershop alsnog een redelijke termijn wordt geboden om enige tekortkoming te zuiveren.


Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Hypershop aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Facturatie vindt maandelijks plaats. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Hypershop aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen middels verrekening.
 4. Hypershop en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Na ommekomst van de betaaltermijn is Hypershop zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling of aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Hypershop is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op de Opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% (vijftien procent) van het verschuldigde, tenzij de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn. Alle gerechtelijke kosten (inclusief griffierechten en advocaatkosten) en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing.
 7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of aanzegging, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim over het opeisbare bedrag een samengestelde rente verschuldigd van 2% (twee procent) per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente zal zijn verschuldigd.
 8. In geval van faillissement, bewindvoering, surseance van betaling, WSNP, curatele, of liquidatie zijn alle factuurbedragen en/of overige vorderingen van Hypershop en/of overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Hypershop onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 10 – Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Hypershop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Voorts is Hypershop bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  1. na het sluiten van de overeenkomst Hypershop omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hypershop kan worden gevergd.
 3. Ingeval van opschorting behoudt Hypershop het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11 – Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Hypershop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 2. Voorts is Hypershop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. na het sluiten van de overeenkomst Hypershop omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. door een vertraging van de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Hypershop kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hypershop kan worden gevergd;
  5. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, een verzoek tot surseance van betaling indient, haar onderneming ontbindt, of om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) verzoekt.
  6. de Opdrachtgever komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Hypershop op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Hypershop de overeenkomst ontbindt, is Hypershop niet aansprakelijk voor enigerlei kosten en niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Hypershop geleden schade.


Artikel 12 – Duurovereenkomsten

 1. Duurovereenkomsten betreffende (onder meer doch niet uitsluitend) service & support (i.e. zgn. Service Level Agreements, “SLA”) kunnen enkel worden opgezegd door beide partijen tegen de overeengekomen einddatum met inachtneming van de opzegtermijn.
 2. Een duurovereenkomst voor een termijn korter dan 6 maanden, heeft een opzegtermijn van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door partijen. Een duurovereenkomst voor een termijn van 6 maanden of meer, heeft een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door partijen.
 3. Ingeval tijdige opzegging uitblijft, wordt de duurovereenkomst automatisch verlengd met de duur van de oorspronkelijk overeengekomen termijn.
 4. Hypershop is gerechtigd de geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever enige verplichting jegens Hypershop niet deugdelijk nakomt. Hypershop zal de Opdrachtgever hiervan voorafgaand in kennis stellen, tenzij zulks redelijkerwijs niet van Hypershop kan worden verlangd. Buitengebruikstelling ontheft de Opdrachtgever niet van nakoming en schort deze niet op.
 5. Hypershop is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding in een van de volgende gevallen:
  1. De Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. De Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. De Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. De Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.


Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Hypershop in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Hypershop totdat de Opdrachtgever hetgeen hij/zij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en/of volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang de eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, is het Opdrachtgever niet toegestaan om hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt door te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle uit hoofde van de overeenkomst tussen Hypershop en de Opdrachtgever door Hypershop ontwikkelde, geleverde en/of ter beschikking gestelde werken (hierna: de “Werken”), waaronder doch niet uitsluitend het “Hypershop Platform”, “Hyperstack” en “Hypershop Theme”, maatwerk daarop, de adviezen van Hypershop, alsmede het daarmee verband houdende voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Hypershop of haar licentiegevers. Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst met Hypershop, en geldt dan slechts voor de in de overeenkomst uitdrukkelijk genoemde Werken en rechten. De term “Werken” in de zin van dit artikel 14 heeft de gangbare (juridische) betekenis die deze term heeft in het intellectuele eigendomsrecht (e.g. het auteursrecht); en ziet onder meer doch niet uitsluitend op: programmatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten en/of anderszins door Hypershop ontwikkelde, opgestelde en/of aan de Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en/of bevoegdheden die ondubbelzinnig voortvloeien uit de tekst van de met Hypershop gesloten overeenkomst, of welke anderszins schriftelijk en ondubbelzinnig zijn toegekend aan de Opdrachtgever door Hypershop.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal de Opdrachtgever de Werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever eerst toegestaan om de bovenbedoelde gebruiksrechten en/of bevoegdheden uit te oefenen nadat volledige betaling door de Opdrachtgever aan Hypershop heeft plaatsgevonden en de Opdrachtgever heeft voldaan aan alle overige op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 5. Na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen is de Opdrachtgever niet gerechtigd om de Werken op andere wijze te exploiteren en/of (weder) te gebruiken dan ondubbelzinnig voortvloeit uit de gebruiksrechten en bevoegdheden zoals schriftelijk overeengekomen in de overeenkomst met Hypershop.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder tevens begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de Werken, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.
 7. Het is Hypershop toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Werken. Indien Hypershop door middel van technische bescherming de Werken heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.
 8. Ieder(e) gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Werken dat/die buiten de tekst en/of strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten en/of bevoegdheden valt, wordt geacht een schending van het auteursrecht te zijn.
 9. Indien de overeenkomst (mede) strekt tot het ontwikkelen van programmatuur, zullen de partijen in de overeenkomst specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Hypershop zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.
 10. Hypershop is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 11. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan: i) de geleverde en/of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verkopen, te verhuren, uit te lenen of derden inzage te geven in de programmatuur; ii) de geleverde en/of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Hypershop.
 12. Hypershop heeft het recht gebruik te maken van software, programmatuur en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de programmatuur voor de Opdrachtgever. Het gebruik door de Opdrachtgever van vorenbedoelde software, programmatuur en componenten van derden, inclusief open source software, wordt enkel beheerst door de bepalingen opgenomen in de desbetreffende licenties van deze derden (e.g. de Open Software License van Magento). Hypershop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden die zijn neergelegd in deze licenties van derden. De verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de desbetreffende licenties van derden bij het gebruik van de programmatuur door de Opdrachtgever ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever, en de Opdrachtgever staat jegens Hypershop in voor vorenbedoelde correcte naleving. 
 13. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 verleent Hypershop aan de Opdrachtgever het niet- exclusieve recht tot het gebruik van de ten behoeve van de Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur. De Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen te allen tijde strikt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden.
 14. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft te gelden dat na het einde van de (duur)overeenkomst tussen de partijen c.q. voltooiing van de opdracht van de Opdrachtgever door Hypershop: i) de Opdrachtgever niet (langer) gerechtigd is tot het verkrijgen van updates voor de door Hypershop ontwikkelende en geleverde en/of ter beschikking gestelde programmatuur (waaronder doch niet uitsluitend: het “Hypershop Platform”; “Hyperstack”; en “Hypershop Theme”); en ii) Hypershop gerechtigd is specifieke zogeheten composer keys van de programmatuur te de- activeren.
 15. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gerechtigd de (bron)code van de door Hypershop ontwikkelde programmatuur ter beschikking te stellen aan een derde partij zijnde een andere software development onderneming (i.e. een onderneming met gelijke of gelijksoortige bedrijfsactiviteiten als Hypershop) ten behoeve van aanpassing en/of nadere ontwikkeling van deze programmatuur. Het is deze software development onderneming geenszins toegestaan de door Hypershop ontwikkelde (al dan niet door deze derde partij aangepaste) programmatuur – waaronder doch niet uitsluitend de (bron)code daarvan – aan te wenden voor eigen gebruik en/of te kopiëren en/of te verveelvoudigen en/of te openbaren en/of te vermarkten (waaronder doch niet uitsluitend: de verkoop, verhuur en licensering van de door Hypershop ontwikkelde programmatuur). De Opdrachtgever verplicht zich hierover duidelijke schriftelijke afspraken te maken met deze software development onderneming op grond waarvan deze software development onderneming uitdrukkelijk en ondubbelzinnig wordt beperkt in haar handelingsvrijheid aangaande de door Hypershop ontwikkelde programmatuur overeenkomstig het bepaalde in de vorige zin. De Opdrachtgever staat er jegens Hypershop voor in dat deze software development onderneming zich zal onthouden van de vorenbedoelde handelingen, op straffe van verschuldigdheid van de boete zoals hieronder bepaald in artikel 14 en/of aansprakelijkheid voor alle schade die Hypershop lijdt door de verrichting van de vorenbedoelde handelingen door de software development onderneming indien de totale schade meer bedraagt dan de totaal verschuldigde boete.
 16. De Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) verschuldigd zijn aan Hypershop voor iedere inbreuk op het bepaalde in dit artikel 14, te vermeerderen met EUR 25.000 voor iedere dag dat deze inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Hypershop om haar schade als gevolg van de inbreuk(en) vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.


Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Hypershop is enkel aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Hypershop.
 2. Hypershop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
 3. Hypershop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door derden die door Hypershop bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Hypershop en de Opdrachtgever zijn betrokken.
 4. Hypershop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hypershop is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien Hypershop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de totale aansprakelijkheid van Hypershop in ieder geval en te allen tijde beperkt tot maximaal EUR 2.000,- (zegge: tweeduizend euro).
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Hypershop vervalt in ieder geval na verloop van één maand nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met enige schade of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Binnen voornoemde termijn van 1 (één) maand dient de Opdrachtgever Hypershop deugdelijk en gemotiveerd te informeren over de schade, op straffe van verval van enige (schade)vordering van de Opdrachtgever jegens Hypershop.
 7. Voor alle vorderingen jegens Hypershop en de door Hypershop (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 (één) jaar vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Hypershop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke niet aan Hypershop toerekenbaar is. Indien derden te dien aanzien Hypershop aansprakelijk stellen, zal de Opdrachtgever Hypershop zowel buiten als in rechte bijstaan.


Artikel 16 – Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Hypershop worden toegerekend indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt – in aanvulling op de wettelijke bepalingen – in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hypershop geen invloed kan uitoefenen en waardoor Hypershop niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Hypershop in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
 4. Hypershop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hypershop zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht is Hypershop niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Hypershop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Hypershop zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Hypershop ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hypershop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 17 – Onderzoeksplicht en mededelingsplicht Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient het geleverde onmiddellijk te onderzoeken op het moment dat hij/zij het ter beschikking gesteld krijgt en/of de werkzaamheden van Hypershop zijn afgerond. De Opdrachtgever dient te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst tussen partijen.
 2. De Opdrachtgever dient het bestaan van eventuele bij levering zichtbare gebreken binnen dertig dagen na levering schriftelijk aan Hypershop mede te delen, op straffe van verval van recht. Voornoemde geldt eveneens voor het bestaan van gebreken die de Opdrachtgever bij levering niet heeft opgemerkt, maar waarvan het bestaan redelijkerwijs wel had behoren te worden opgemerkt. Eventuele bij levering niet-zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever binnen dertig dagen nadat de Opdrachtgever deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan Hypershop mededelen, op straffe van verval van recht. Na verloop van 1 jaar na oplevering worden de door Hypershop geleverde producten en/of diensten geacht vrij te zijn van enige gebreken. De melding c.q. klacht moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 3. Een tijdige mededeling c.q. klacht schort de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever niet op.
 4. Indien de Opdrachtgever een klacht niet tijdig meldt, komt hem/haar geen recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit tijdig en gemotiveerd is gemeld, dan zal Hypershop de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek vervangen, herstellen of vergoeden.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de hiermee door Hypershop gemaakte kosten (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle informatie waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is.
 2. De Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen en/of andere al of niet schriftelijke uitingen van Hypershop niet openbaar maken aan derden.


Artikel 19 – Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Hypershop verstrekt en Hypershop verzamelt, zal Hypershop zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren c.q. verwerken in overeenstemming met de relevante toepasselijke wetgeving, waaronder doch niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).


Artikel 20 – Contact

Ingeval van vragen en/of opmerkingen kan de Opdrachtgever als volgt contact opnemen met Hypershop: 

 • per e-mail: henk@hypershop.nl
 • per telefoon: 070-217 1220; en/of 
 • per post: Hypershop B.V., t.a.v. de heer H. de Gier, Laan van Vredenoord 29, 2289 DA Rijswijk.


Artikel 21 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hypershop partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden (PDF)

Laatste wijziging: 01-07-2020